IFAPP JAPhMed

Organization

HOME > Organizing

19th International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM 2018)
9th Annual Conference Japanese Association of Pharmaceutical Medicine (JAPhMed)

Presidents ICPM

IFAPP

Honorio, Silva, (USA) bio

JAPhMed

Iwamoto, Kazuya (Japan)bio

Organizing Committee

Imamura, Kyoko (IFAPP, Japan) bio
Iwamoto, Kazuya (Japan) bio
Jurczynska, Anna (Spain) bio
Kesselring, Gustavo (Brazil) bio
Matsuyama, Kotone (Japan) bio
Nishiuma, Shinichi (JAPhMed, Japan) bio
Silva, Honorio (USA) bio

Scientific Committee

Criscuolo, Domenico (Italy) bio
Dubois, Dominique (Belgium) bio
Imamura, Kyoko (IFAPP, Japan) bio
Imoto, Masakatsu (Japan) bio
Iwamoto, Kazuya (Japan) bio
Jurczynska, Anna (Spain) bio
Kerpel-Fronius, Sandor (Hungary) bio
Kesselring, Gustavo (Brazil) bio
Klingmann, Ingrid (Belgium) bio
Kurihara, Chieko (Japan) bio
Luria, Xavier (Spain) bio
Matsuyama, Kotone (Japan) bio
Nishiuma, Shinichi (JAPhMed, Japan) bio
Silva, Honorio (USA) bio
Stilting, Peter (Netherlands) bio
Tsutani, Kiichiro (Japan) bio
Uemura, Naoto (Japan) bio
Vandenbroucke, Pol (USA) bio
Yamano, Yoshihisa (Japan) bio

Finance Committee

Iwamoto, Kazuya (Japan) bio
Nell, Gerfried (Austria) bio

Communication Committee

Jurczynska, Anna (Spain) bio
Matsuyama, Kotone (Japan) bio

Local Organizing Committee (JAPhMed)

Geary, Stewart bio
Inuyama, Lyo bio
Seriu, Taku bio
Shuto, Yujin bio
Takahashi, Kihito bio

Local Scientific Committee (JAPhMed)

Hara, Yoshihiro bio
Kuga, Atsushi bio
Maeda, Rei bio
Matsuyama, Kotone bio
Miyazaki, Makoto bio
Nakamura, Taichi bio
Nitta, Masahiro bio
Tomiyasu, Michiko bio
Yoshida, Kosuke bio

Speaker/Panelist/Faculty

Aoki, Kotonari bio
Boyd, Alan bio
Briques, Wellington bio
Cho, Sungja bio
Criscuolo, Domenico bio
Dreyer, Nancy bio
Dubois, Dominique bio
Geary, Stewart bio
Hirakawa, Akihiro bio
Igarashi, Ataru bio
Imamura, Kyoko bio
Iwamoto, Kazuya bio
Kajiyama, Kazuhiro bio
Kerpel-Fronius, Sandor bio
Klingmann, Ingrid bio
Kloiber, Otmar bio
Knöss, Werner bio
Komiyama, Osamu bio
Koski, Greg bio
Kurihara, Chieko bio
Kuroda, Taruho bio
Luria, Xavier bio
Matsumoto, Shiho bio
Mihara, Hanako
Miki, Satoshi bio
Milne, Christopher bio
Moriguchi, Hiroshi bio
Moritsugu, Yukio bio
Mukai, Harumi bio
Nagase, Toshio bio
Nakagawa, Shigeru bio
Nell, Gerfried bio
Nishi, Yasuhiro
Nishimura, Takeshi
Nishiuma, Shinichi bio
Oda, Yuriko bio
Oh, Juhwan bio
Romano, Marco bio
Saeki, Satoshi bio
Sasaki, Masahiro bio
Shiba, Hideyuki
Shibatsuji, Masayoshi bio
Shimizu, Eiko bio
Silva, Honorio bio
Sonstain, Stephen bio
Suzuki, Yasuhiro bio
Tan-Pineda, Milagros Liwag bio
Taruno, Hiroyuki
Tiku, Ajay bio
Tomiyasu, Michiko bio
Uchida, Ichiro bio
Vandenbroucke, Pol bio
Warner, Kay bio
Yamamoto, Yuji bio
Yokokura, Yoshitake bio

↑