IFAPP JAPhMed

Organization

HOME > Organizing

19th International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM 2018)
9th Annual Conference Japanese Association of Pharmaceutical Medicine (JAPhMed)

Presidents ICPM

IFAPP

Honorio Silva (USA) bio

JAPhMed

Kazuya Iwamoto (Japan) bio

Organizing Committee

Kyoko Imamura (IFAPP, Japan) bio
Kazuya Iwamoto (Japan) bio
Anna Jurczynska (Spain) bio
Gustavo Kesselring (Brazil) bio
Kotone Matsuyama (Japan) bio
Gerfried Nell (Austria) bio
Shinichi Nishiuma (JAPhMed, Japan) bio
Honorio Silva (USA) bio

Scientific Committee

Domenico Criscuolo (Italy) bio
Dominique Dubois (Belgium) bio
Kyoko Imamura (IFAPP, Japan) bio
Masakatsu Imoto (Japan) bio
Masahiro Inoue (Japan) bio
Kazuya Iwamoto (Japan) bio
Anna Jurczynska (Spain) bio
Gustavo Kesselring (Brazil) bio
Ingrid Klingmann (Belgium) bio
Chieko Kurihara (Japan) bio
Xavier Luria (Spain) bio
Kotone Matsuyama (Japan) bio
Sandor Kerpel-Fronius (Hungary) bio
Shinichi Nishiuma (JAPhMed, Japan) bio
Honorio Silva (USA) bio
Peter Stilting (Netherlands)
Kiichiro Tsutani (Japan) bio
Naoto Uemura (Japan) bio
Yoshihisa Yamano (Japan) bio
Pol Vandenbroucke (USA) bio

Finance Committee

Kazuya Iwamoto (Japan) bio
Gerfried Nell (Austria) bio

Communication Committee

Anna Jurczynska (Spain) bio
Kotone Matsuyama (Japan) bio

Local Organizing Committee (JAPhMed)

Lyo Inuyama bio
Taku Seriu
Yujin Shuto bio
Kihito Takahashi
Stewart Geary bio

Local Scientific Committee (JAPhMed)

Yoshihiro Hara bio
Atsushi Kuga bio
Kotone Matsuyama bio
Makoto Miyazaki bio
Taichi Nakamura bio
Masahiro Nitta bio
Michiko Tomiyasu bio
Rei Maeda bio
Kosuke Yoshida

Speaker/Panelist/Faculty

Ajay Tiku
Akihiro Hirakawa
Alan Boyd bio
Ataru Igarashi
Chieko Kurihara bio
Christopher Milne
Domenico Criscuolo bio
Dominique Dubois bio
Gerfried Nell bio
Greg Koski
Hiroshi Moriguchi
Honorio Silva bio
Ingrid Klingmann bio
Juhwan Oh
Kay Warner bio
Kazuya Iwamoto bio
Koji Iwasaki
Kyoko Imamura bio
Marco Romano bio
Masayoshi Shibatsuji
Milagros Liwag Tan-Pineda bio
Nancy Dreyer bio
Naoya Horiuchi
Otmar Kloiber
Pol Vandenbroucke bio
Rory O'Connor bio
Sandor Kerpel-Fronius bio
Satoshi Miki
Satoshi Saeki bio
Stephen Sonstain bio
Sungja Cho bio
Tamas Suto bio
Taruho Kuroda
Toshifumi Mizokami
Toshio Nagase
Wellington Briques bio
Werner Knöss bio
Xavier Luria bio
Yasuhiro Suzuki bio
Yasushi Goto
Yoshitake Yokokura bio
Yuji Yamamoto
Yuriko Oda
Ichiro Uchida bio

↑